بازدید امروز
1101

تکثیر تجاری گل لیلیوم: 

گل لیلیوم از گلهای مهم شاخه بریده می باشد. با استفاده از پروتکل واحد تحقیق و توسعه نوین گیتی ژن امکان تکثیر انبوه این گیاه امکان پذیر می باشد.