بازدید امروز
1110

واحد تحقیق و توسعه نوین گیتی ژن با داشتن توان علمی و عملکردی بالای متخصصان خود در زمینه های مهندسی ژنتیک، بیوتکنولوژی غذایی و دارویی و کشت بافت گیاهی آمادگی خود را برای راهنمایی و مشاوره پایان نامه دانشجویان کلیه مقاطع اعلام می کند. لذا در قالب قرارداد بین دانشجو و واحد تحقیق و توسعه نوین گیتی ژن دانشجویان عزیز تا پایان طرح مورد حمایت و هدایت تیم تحقیقاتی ما قرار خواهند گرفت.