بازدید امروز
1126

با استفاده از پروتکل واحد تحقیق و توسعه نوین گیتی ژن، تکثیر انبوه پایه های رویشی امکان پذیر می باشد. استفاده از پایه های رویشی در احداث باغهای میوه دنیا به دلیل مزایای آنها از سالیان قبل آغاز و در حال حاضر به شدت در حال توسعه است.

پایه های رویشی مطالعه شده:

1-پایه رویشی GF

2-پایه رویشی GN

3-پایه رویشی Pyrodwarf

4-پایه رویشی گيزلا 6