بازدید امروز
1096

لیست و قیمت محیطهای کشت آماده 

 

 

 

مقدار

محصول

ردیف

 

      50 لیتر

Murashige & Skoog (Ms) Medium w/Vitamins

1

 

100 لیتر

Ms Medium w/Vitamins & Scurose

2

 

50 لیتر

Ms  Modified  Basal Medium, Van Der Salm Modification

3

 

50 لیتر

Ms Modified  Basal Salt Mixture, Van Der Salm Modification

4

 

100 لیتر

Murashige & Skoog (Ms) Medium w/Vitamins

5

 

50 لیتر

Murashige & Skoog (Ms) Modified Basal Medium

6

 

50 لیتر

Vacin & Went Orchid Medium With ager & Sucrose

7