بازدید امروز
1100

واحد تحقیق و توسعه نوین گیتی ژن نتیجه تحقیقات با قابلیت تجاری خود را به صورت دانش فنی، در اختیار بخش تولید می گذارد.