بازدید امروز
1097

 

 
طراحی فضای سبز 
 

فضای سبز عبارت است از فضایی متشکل از گیاهان با ساخت شبه جنگلی و برخوردار از بازدهی اکولوژیک زیست محیطی معین، وجود فضای سبز و بخصوص درختان در شهرها از خیلی جهات بر روی شهر نشینی و زندگی آنان اثر مثبت دارد. فضای سبز نه تنها محیط زیست شهرها را زیبا و دلنشین تر می کند اثرات مفیدی نیز از نظر بهداشتی و روانی دارد.

 

اهمیت و کارکردهای مهم فضای سبزشهری

 

امروزه مفهوم شهرها بدون اشکال مختلف فضای سبز دیگر قابل تصور نیست. توسعه زندگی شهری و افزایش معضلات زیست محیطی به دنبال  آن، موجودیت فضای سبز و گسترش آن را برای همیشه اجتناب ناپذیر کرده اند. وجود همین مشکلات زیست محیطی باعث شده اند که از فضای سبز به عنوان ریه های تنفسی شهرها یاد برده شود. این تشبیه از فضای سبز بیان کننده حداقل کارکرد آن در مفهوم اکولوژیک شهرها به شمار می رود.

 فضاهای سبز هم از نظر تامین نیازهای زیست محیطی شهرنشینان و هم از نظر تامین فضایی برای پرکردن اوقات فراغت و بستری برای برقراری تعاملات اجتماعی آنها از اهمیت بالایی برخوردار هستند. 

براساس مطالعات مختلف صورتگرفته، فضاهاي سبز شهري می توانند بر ابعاد مختلف زندگی شهري تأثیرگذار باشند. فضاهاي سبز شهري داراي نقش اجتماعی، اقتصادي و اکولوژیکی، همچون یکپارچگی اجتماعی، کاهش فشارهاي روانی، فراهم کردن محیطی مطلوب براي پرورش کودکان، حفظ آسایش و نظایر آنها هستند که شاخصی براي ارتقاي کیفیت فضاي زندگی و توسعه جامعه محسوب می شوند. طبیعت شهری می تواند گذشته از مزایاي اجتماعی و فیزیولوژیکی، مزایاي اقتصادي را نیز، چه براي مدیران شهري و چه براي شهروندان فراهم سازد. به عنوان مثال پالایش هوا که درختان انجام می دهند، منجر به کم شدن هزینه کاهش آلودگی و میزان آن می گردد. به علاوه ارزشهاي زیباشناختی، تاریخی و تفرجی بوستانهاي شهري باعث افزایش جذابیت شهر، ارزش گردشگري و در نتیجه درآمد می شود. براساس مطالعات مختلفی که در کشورهاي غربی صورت گرفته، تأثیرات و کارکردهاي مختلف و متنوعی براي فضاهاي سبز شهري برشمرده شده است.